Huishoudelijk reglement
bc-sneek-ijlst-logo.png

Huishoudelijk Reglement         Bridgeclub Sneek

 

Aanmelding

Artikel 1

Aanmelding van nieuwe leden geschiedt schriftelijk middels een door de secretaris uit te geven aanmeldingsformulier. Hierin zijn opgenomen naam, voorletters, roepnaam, geslacht,  geboortedatum, volledig adres en telefoonnummer.

Leden die reeds lid zijn van eenbij de Nederlandse Bridge Bond aangesloten vereniging dienen het NBB- lidnummer te vermelden.

De aanmelding dient te zijn ondertekend. Bij minderjarigen mede door een der ouders of voogd.

 

Toelating

Artikel 2

Het bestuur beslist over  toelating van leden. De toelating is gedelegeerd aan de secretaris. Na aanmelding en toelating is men lid van de vereniging.

Bij een negatief besluit krijgt betrokkene schriftelijk bericht van het bestuur. Betrokkene zal er op attent gemaakt worden dat hij of zij tegen deze beslissing in beroep kan gaan bij de Algemene Vergadering.

 

Opzegging

Artikel 3

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris  onder vermelding van de gewenste einddatum van het lidmaatschap met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

 

Lidmaatschap

Artikel 4

Door het lidmaatschap is men tevens  lid van de Nederlandse Bridge Bond en heeft men de rechten welke hieruit voortvloeien.

Door het lidmaatschap van de vereniging heeft men het recht deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde competitie, wedstrijden en andere activiteiten alsmede het namens de vereniging deelnemen aan door de Nederlandse Bridge Bond georganiseerde activiteiten.

 

Contributie

Artikel 5

In de contributie is begrepen de contributie voor het lidmaatschap van de NBB. Deze laatste wordt door de vereniging afgedragen.

De contributie  wordt vastgesteld voor het verenigingsjaar. Dit is van 1 juli tot en met 30 juni  daaropvolgend.

De contributie wordt bij vooruitbetaling geïnd.

Bij beëindiging van het lidmaatschap voor het einde van het verenigingsjaar vindt geen restitutie plaats over de resterende periode van het verenigingsjaar.

Bij lidmaatschap van meerdere bij de NBB aangesloten verenigingen wordt de helft van de bondscontributie via de verenigingscontributie geheven.

Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de betaling van contributie.

De bondscontributie wordt voor hen ook door de vereniging betaald.

Contributie dient te worden voldaan binnen een maand na de start van de najaarscompetitie.

Voor tussentijds toegetreden leden dient de contributie binnen een maand na toelating te zijn voldaan. 

  

Bestuursfuncties

Artikel 6 

De bestuursfuncties zijn voorzitter, secretaris, penningmeester, technisch clubleider/ wedstrijdleider en commissaris materiaal. De functies worden bij bestuursbesluit verdeeld onder de door de ledenvergadering gekozen bestuursleden.

De voorzitter is belast met de algemene leiding en coördinatie van de vereniging en leidt de vergaderingen.

De secretaris is belast met het beheer van het verenigingsarchief, het notuleren van vergaderingen en het voeren van de correspondentie en het bijhouden van het register genoemd in artikel 6 van de statuten.

De penningmeester is belast met het  financieel beheer, het opmaken van de jaarlijkse rekening en verantwoording en het opstellen van de begroting.

De technisch clubleider/ wedstrijdleider is belast met de organisatie van alle bridge-activiteiten binnen de vereniging en is voorzitter van de technische commissie.

De commissaris materiaal is belast met het materiaalbeheer en draagt zorg voor de aankoop van nieuwe materialen binnen de daarvoor  geldende budgetten.

Alle overige voorkomende taken worden in onderling overleg door de bestuursleden uitgevoerd.

Alle overige voorkomende taken worden in onderling overleg door de bestuursleden uitgevoerd.

Bij ontstentenis van een bestuurslid voor langere duur wordt de functie bij bestuursbesluit door een der andere bestuursleden waargenomen.

 

 

Rooster van Aftreden, Bestuursmutaties

Artikel 7

Het schema van aftreden bij 5 bestuursleden is 1-2-2.

Elk der bestuursleden treedt bij dit schema eenmaal in de drie jaar af.

Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar.

Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid kan de functie door een ander bestuurslid overgenomen worden.

Bij de eerstvolgende jaarvergadering moet dan in de  vacature worden voorzien.

 

 

Betalingsbevoegdheden

Artikel 8

De penningmeester verricht zelfstandig betalingen namens de  vereniging, onder voorbehoud,  dat betalingen waarvan het bedrag hoger is dan 10% van de begrote contributie  opbrengst en niet als kostenpost in de begroting zijn opgenomen, goedkeuring van het bestuur behoeven.

De penningmeester verzorgt een machtiging op naam van twee overige bestuursleden, die bij  ontstentenis van de penningmeester tezamen bevoegd zijn tot het doen van betalingen.

 

Bestuursvergaderingen

Artikel 9

Het bestuur vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht. Bijeenroeping geschiedt door de secretaris hetzij op initiatief van voorzitter en secretaris, hetzij op initiatief van een der overige bestuursleden.

Bij stemmingen in de bestuursvergadering heeft elk bestuurlid een stom.  Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken der stemmen is het voorstel niet aangenomen.

Een bestuurslid kan een ander bestuurslid machtigen zijn stem uit te brengen.

 

Commissies

Artikel 10a   kascommissie

De kascommissie, bedoelt in artikel 14 lid 3 van de statuten, bestaat uit twee personen.

Eenzelfde lid kan niet langer dan twee opeenvolgende jaren deel uitmaken van deze commissie.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een lid en een reservelid van de kascommissie.

Het reservelid wordt het volgend jaar lid van de commissie.

 

Artikel 10b   Overige commissies

1.      Bridge-activiteitencommissie: dit is een cie. Op grond van artikel 13 lid 3 van de Statuten.

      Deze commissie ondersteunt het bestuur bij de organisatie van activiteiten  die niet de 

      organisatie van de competitie betreffen. Een bestuurslid heeft zitting in deze commissie

      en is daar tevens voorzitter van.

2          Technische commissie: Deze commissie is belast met de technische leiding van de clubcompetitie. Tevens is zij verantwoordelijk voor de samenstelling van de teams die namens de Bridgeclub Sneek deelnemen aan wedstrijden op districts of ander niveau.

 

Reglementen en andere afspraken

Artikel 11

Het bestuur stelt op voordracht van de technische commissie een wedstrijdreglement vast, geldend voor de clubcompetitie.  Daarin kunnen punten- sancties worden opgenomen wegens  het niet voeldoen aan algemene competitie - en/of huisregels.

 

Roken is niet toegestaan tijdens de eerste 2 rondes van de clubcompetitie, drives en andere speelavonden.

Gedurende het verdere verloop van  de avond moet men alvorens te roken toestemming vragen aan degenen waarbij men aan tafel zit. Maakt men bezwaar dan wordt men verzocht niet te roken.

 

Na de laatste tafel is men verplicht de tafel af te ruimen en het bridgemateriaal naar de juiste plek te brengen. Degene die Noord zit is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze bepaling.

 

Slotbepalingen

Artikel 12

Aan de leden kan een exemplaar van de statuten en dit reglement ter beschikking worden gesteld, al of niet tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. De statuten en dit reglement zijn op het secretariaat te verkrijgen.

In geval van twijfel omtrent de toepassing van dit reglement of in zaken, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, gehouden op 27 april 1998 te  Sneek.

 

De voorzitter,                                 de secretaris,

 

Inloggen