Statuten
bc-sneek-ijlst-logo.png

 

 Kapma  & Rientjes       KP  98017154/  14047

 

Notarissen                                                      STATUTEN VAN

Sneek                                     VERENIGING   BRIDGECLUB   SNEEK          

 

Vandaag, zeven oktober negentienhonderdnegenennegentig Zijn voor mij, mr.Karin Maria Rientjes  notaris te Sneek, verschenen:---

1.      de heer MARCEL PHILIPPE EUGENE HEYBROCK. Geboren----------------------------

éénentwintig februari negentienhonderdvijfenveertig te Heemstede ( europese --------------identiteitskaartnummer; T46602720), gehuwd, wonende te  Sneek, Klam 26, 8603 DS;-------

2.      mevrouw GEERTRUIDA HELENA MARIA VERNOOIJ, geboren negentien april negen----

tien april  negentienhonderdvijfenveertig te Wijk bij Duurstede---------------------------------

( paspoortnummer: N38757150). Gehuwd, wonende te  Sneek, Oppenhuizerweg 44, 8606

AS.-------------------------------------------------------------------------------------------

Te dezen handelende als respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging:------------------

VERENIGING BRIDGECLUB SNEEK, met statutaire zetel te Sneek en kantoorhoudende---- aldaar aan de Oppenhuizerweg  44, 8606 AS, deze vereniging hierna ook te noemen--------------

"de vereniging".-----------------------------------------------------------------------------------

De comparanten, handelend als gemeld, in aanmerking nemende:----------------------------------

§  dat de vereniging is opgericht op tien november negentienhonderdachtendertig;------------------

§  dat de statuten van de vereniging nimmer zijn opgenomen in een notariële akte;------------------

§  dat bij besluit van de algemene ledenvergadering van negentienhonderdnegenennegentig----------

is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en te doen opnemen in een notariële--  akte, van welk besluit blijkt uit een aan deze akte vast te hechten uittreksel van de notulen van voormelde vergadering,-----------------------------------------------------------------------

verklaarden bij deze akte, ter effectuering van gemeld besluit, de statuten van de vereniging--- intergraal te wijzigen en vast te stellen, zodat de statuten met ingang van heden luiden als----- volgt:----------------------------------------------------------------------------------------------

STATUTEN--------------------------------------------------------------------------------------

Naam en zetel-------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1------------------------------------------------------------------------------------------1)     
De vereniging draagt de naam: VERENIGING BRIDGECLUB SNEEK.

2)      Zij heeft haar zetel in de gemeente Sneek,-----------------------------------------------------

Doel

Artikel 2

1)      Het doel van de vereniging is haar leden in staat te stellen tot en te stimuleren in de-------- uitoefening van het bridgespel in de meest ruime zijn des woords, alles in -------------------overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Bridge Bond, met statutaire zetel te Utrecht, daarvoor vaststelt.--------------------------------------------------------------------

2)      Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:------------------------------------------------

§  Het lidmaatschap van de vereniging bij de Nederlandse Bridge Bond, met statutaire zetel te Utrecht, te bewerkstelligen;-------------------------------------------------------------------

§  Haar leden aan te melden bij de Nederlandse Bridge Bond als aangeslotenen, als bedoeld-- in artikel 9 van de statuten van de Nederlandse Bridge Bond;------------------------------------

§  Het organiseren van - en het deelnemen aan wedstrijden en competities en verder door-----alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.------------------

Duur----------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 3------------------------------------------------------------------------------------------

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.--------------------------------------------------

Lidmaatschap-------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 4------------------------------------------------------------------------------------------

1.      De vereniging kent verschillende soorten leden, te weten: gewone leden en ereleden. De---  verschillende soorten leden hierna tezamen en / of afzonderlijk te noemen "leden" en/ of-- "lid".------------------------------------------------------------------------------------------------

2.      Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben----------- aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Van toelating blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet - toelating door het bestuur kan de---------- algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.---------------------------------------

Het lidmaatschap van de vereniging heeft tevens tot gevolg dat men door de vereniging---- als aangeslotene wordt aangemeld van de Nederlandse  Bridge Bond, voornoemd, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen.--------------------------------------------------

3.      Ereleden zijn;---------------------------------------------------------------------------------

Natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben------------- onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.----------------------------------------------------------

4.      Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging---- worden verkregen,----------------------------------------------------------------------------

5.      Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en de adressen van alle leden en------- donateurs zijn opgenomen.--------------------------------------------------------------------

Artikel 5------------------------------------------------------------------------------------------

1.      Het lidmaatschap eindigt:----------------------------------------------------------------------

  1. door de dood van het lid;-------------------------------------------------------------------

  2. door opzegging door het lid;----------------------------------------------------------------

  3. door opzegging door de vereniging;---------------------------------------------------------

  4. door ontzetting;-----------------------------------------------------------------------------

  5. door royering door voornoemde Nederlandse Bridge Bond---------------------------------

2.      Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van-------

Een boekjaar. Zij  geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een--------  opzeggingstermijn van ten minste vier weken.--------------------------------------------------

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.---------------------------------------------------------------

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk;---------------------------------------------------------

  1. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten----- voortduren;---------------------------------------------------------------------------------

  2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of------ hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld----------(tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);------------------

  3. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de-------- vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.--------------------------------

3.  Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het------------  

      lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:-------------------------------------------

-          wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een---------

november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over---  het lopendeboekjaar heeftvoldaan;--------------------------------------------------------      

-   wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door-----

de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.-----------------------------------------

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft----- plaatsgevonden, koopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.----

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg----- hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het--------------- lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave------ van de redenen.--------------------------------------------------------------------------------

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de--------

    statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de----------------

    vereniging of de op onredelijke wijze benadeelt. Tevens is het mogelijk uit het------------------ 

    lidmaatschap te worden ontzet indien het lid door de Nederlandse Bridge Bond is ontzet uit ----

    het lidmaatschap. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het---------

    besluit in kennis stelt. Met opgave van de redenen. Het betrokken lid  is bevoegd binnen--------

    één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene--------------

    ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende  het beroep is het lid--------------

    geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.-----------------------------------------------

5.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage 

     Voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.---------------------

Donateurs-----------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 6------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur en de----------

    donateur zijn bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. ------------

2.    Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdragen te verlenen,---------   waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.--------

3.    Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.--------------------

4.    Wanneer het donateurschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse--------- bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.-------------------------

Contributies---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt-----------

    ieder jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld. In de contributie is begrepen het-----

    bedrag welke de vereniging aan contributie is verschuldigd aan de Nederlandse Bridge----------

    Bond.------------------------------------------------------------------------------------------2.    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de ---------

     Verplichting tot het betalen van een contributie of bijdrage te verlenen.--------------------------

Geldmiddelen-------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 7A----------------------------------------------------------------------------------------

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.--------------------------------

 Bestuur-------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 8------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven meerderjarige natuurlijke----------  personen. De benoeming geschiedt uit de leden. De voorzitter, vice voorzitter, secretaris,-- penningmeester en wedstrijdsecretaris worden in functie benoemd. Een bestuurslid kan--- meerdere functies bekleden.-------------------------------------------------------------------

2.     Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering met dien-- verstande dat het aantal bestuursleden te allen tijde een oneven aantal dient te zijn.-------------

3.     Het is mogelijk om ter vervulling van een vacature in het bestuur een bindende voordracht van een persoon te doen. Tot het doen van een bindende voordracht zijn bevoegd:-----------------

a.       het bestuur van de vereniging;-------------------------------------------------------------

b.      tenminste vijf leden van de vereniging.-----------------------------------------------------

4.     Indien het bestuur een voordracht doet, is een bestuursbesluit vereist welke is genomen--------

met een twee/derde meerderheid van stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de  oproeping van de vergadering medegedeeld.--------------------------------------------------

5.    Indien vijf of meer  leden een voordracht doen, zullen zij allen deze voordracht moeten---------

     Ondertekenen. De voordracht van tenminste vijf leden wordt voor de aanvang van de--------- 

     Vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend.-----------------------------------------------

6.    Als zowel het bestuur als tenminste vijf leden een bindende voordracht doen voor de-----------

     vervulling van dezelfde vacature in het bestuur beslist de algemene ledenvergadering.-----------

7.    Aan elke voordracht kan hert bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste

    twee/ derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene--------------------

    ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/ derde van de leden------

    vertegenwoordigd is.---------------------------------------------------------------------------

8.    Is geen voordracht gedaan of besluit de algemene ledenvergadering aan de voordracht haar

     bindende kracht te ontnemen dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keuze.-----------

9.    het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van het bestuurslid, bij verlies van het----------

     vrije beheer over zijn/haar vermogen, faillissement of wanneer het bestuurlid komt te----------- 

     vallen onder de schuldsaneringregeling voor natuurlijke personen opgenomen in de-------------

     Faillissementswet.------------------------------------------------------------------------------

10.  Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene---------------

      ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit-------

     tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte--------------

     stemmen.--------------------------------------------------------------------------------------

11.  De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden---- daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid------- gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door---- een raadsman doen bijstaan.------------------------------------------------------------------

12.  Bestuurleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar---  wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene--------- ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is maximaal twee maal onmiddellijk herbenoembaar.-------------------------------------------------------------------------------

13.  Indien het aantal bestuursleden beneden  het in lid 2 vermelde minimum is gedaald, blijft------- het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht binnen twee maanden een----------- algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de---- orde komt.------------------------------------------------------------------------------------

14.  Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen-- 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing--------------------------------------------------

 Artikel 9-----------------------------------------------------------------------------------------

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.---------------------------------------

2.    Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of----------- bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de--------- vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde------ sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.---------------

3.     Het bestuur heeft de bevoegdheid om onder haar verantwoordelijkheid bepaalde------------ onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies of één of meer personen---------

Artikel  10----------------------------------------------------------------------------------------

1.    Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.---------------------------------------------------

2.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan;---------------------------------------          hetzij drie gezamenlijk handelende bestuursleden;------------------------------------------

-          hetzij door de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid--------------------------------

Algemene Ledenvergaderingen--------------------------------------------------------------------

Artikel 11-----------------------------------------------------------------------------------------

De  algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging------- statutair is gevestigd.------------------------------------------------------------------------------

Artikel 12-----------------------------------------------------------------------------------------

1.    Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de (ere)leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en /of de algemene----------------- ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering------  waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld. En is bevoegd daarover dan het------ woord te voeren.------------------------------------------------------------------------------

2.    Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder (ere) lid één stem in de algemene--------- ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor één-----  persoon als schriftelijk gevolmachtigde optreden.----------------------------------------------

3.     Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in de------------ vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht----- als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot-------  stand komen.---------------------------------------------------------------------------------------

4.     De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering---  worden gehouden.----------------------------------------------------------------------------

5.     Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is------ voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte----------- stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de-------- stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen d ie twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen.-----------------------------

6.     De stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming------ gewenst acht of één der stemgerechtigde leden zulks voor de stemming verlangt.------------ Schriftelijk stemmingen geschieden bij ondergetekende gesloten briefjes.-----------------------

 Artikel 13----------------------------------------------------------------------------------------

1.    De  algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens-------------- afwezigheid door de vice voorzitter. Indien de voorzitter en de vice voorzitter beiden niet aanwezig zijn wordt de vergadering geleid door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn------- geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.--------------

2.     Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de------  uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt------  echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid--------- daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de----- vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk----------- geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming----- vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.---------------------------------

3.     Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de----  secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in----- dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke------- daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.-----------------

Boekjaar / jaarrekening---------------------------------------------------------------------------

Artikel 14-----------------------------------------------------------------------------------------

1.     Het boekjaar van de vereniging loopt vanaf één juli tot en met dertig juni  daaropvolgend. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes---- maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de------ algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn---- jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het----- legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de--- algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de---------------- bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan----- onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in---- rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.---------

2.     Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene-- ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van eren accountant als--------- bedoeld in artikel 2 : 393  lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene----- ledenvergadering, jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.----------------------------------------------------------------------

3.      Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te  verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage  in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.--------------------------------

4.     De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.-------------------------------

5.     Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere  boekhoudkundige------ kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door deskundige doen bijstaan. De--- commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.---------

Artikel 15-----------------------------------------------------------------------------------------

1.     Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.--------------------------------

2.     Op schriftelijk verzoek van tenminste  één/ tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het  verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de  algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of  door middel van een advertentie in ten minste één in de  regio  Sneek veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen als dan anderen dan bestuursleden belasten met de  leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.---------------------------------------------------------------------------------------

3.     De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk------------- mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de ---oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.-----------------------------------

Statutenwijziging----------------------------------------------------------------------------------

Artikel 16-----------------------------------------------------------------------------------------

1.     Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene------- ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de-- statuten zal worden voorgesteld. De statuten mogen geen bepalingen bevatten die-----------  onverenigbaar zijn met de statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond, met statutaire zetel te Utrecht. Dit  lid mag nimmer gewijzigd worden zonder verkregen-------- schriftelijke toestemming van de Nederlandse Bridge Bond.-----------------------------------

2.     Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de----- vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de------ afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.------------------------------------

3.     Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden------ besloten met een  meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte------- stemmen in een vergadering waarin  tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is-----  of vertegenwoordigd is.-----------------------------------------------------------------------

4.     Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt na die------- vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnenvier weken na de--- eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden--- besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/ derde van de geldig uitgebrachte stemmen.-------------------------------------------------------------------------------------

5.     De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is-------------- opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen--- verlijden.--------------------------------------------------------------------------------------

6.     Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene---------------- ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijnen het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.-----------------------------------

7.     De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrijft van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontbinding en vereffening-------------------------------------------------------------------------

Artikel 17-----------------------------------------------------------------------------------------

1.     het bepaalde in artikel 16 leden 1,2, 3, en 6 is van overeenkomstige toepassing op een------ besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.---------------------

2.     De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de------------ bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.-----------------------------------------------------------------------------

3.     De vereffening geschiedt door het bestuur.-----------------------------------------------------

4.     Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten-------- zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden  " liquidatie".--------------------------

5.     De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.---------------------------------------------------------------------------------

6.     De boeken en bescheiden van de ontbonden verenigingmoeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.------------------------------------------------------------------------

Reglementen--------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 18-----------------------------------------------------------------------------------------

1.     De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen,------- waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig------- wordt voorzien.-------------------------------------------------------------------------------

2.     Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die  strijdig zijn met de wet of met deze----- statuten of de  statuten van de Nederlandse Bridge Bond, voornoemd. Dit lid mag nimmer gewijzigd worden zonder verkregen schriftelijke toestemming van de Nederlandse Bridge Bond.-----------------------------------------------------------------------------------------

3.     Op besluiten tot vaststellen en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1 tot met 4 en 6 van overeenkomstige toepassing.---------------------------------------------

Slotbepaling---------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 19-----------------------------------------------------------------------------------------

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.--------------------------------------------

Slotakte-------------------------------------------------------------------------------------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.---------------------------------------------------------

Waarvan akte verleden te Sneek op de datum aan het begin van de akte vermeld, nadat ik,----- notaris, de zakelijke inhoud heb medegedeeld en toegelicht aan de comparanten en hen  -  zo nodig - heb gewezen  op de gevolgen daarvan, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.--------------------------------------------- 

Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.--------------------------------------------------------------------------------------(Getekend: M.P.E. Heijbrock, G.H.M Lunter- Vernooij, K.M Rientjes.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT  SNEEK, 11 januari 2000

 

98017154 KF

 

Inloggen