Wedstrijd reglement
bc-sneek-ijlst-logo.png

Wedstrijdreglement van de Vereniging
BRIDGECLUB SNEEK


Hoofdstuk 1 – Algemene Bepalingen

Art. 1.1 De spelregels
In alle door de „Vereniging BRIDGECLUB SNEEK‟ georganiseerde (competitie) wedstrijden zijn de “Spelregels voor Wedstrijdbridge” van de Nederlandse Bridge Bond ( NBB) van toepassing. Een exemplaar van het het boekje “Spelregels voor wedstrijdbridge” ligt tijdens de wedstrijden voor een ieder ter inzage bij de wedstrijdsecretaris.

Art. 1.2 Omschrijvingen
Voor wat de in dit reglement gebruikte terminologie betreft zijn van toepassing de omschrijvingen, neergelegd in hoofdstuk 1 van het in artikel 1.1 van dit reglement verklaarde “Spelregels voor Wedstrijdbridge”.

Art. 1.3 De seizoenen
1.Voor alle competities, zulks uitgezonderd de zogenaamde Zomeravondcompetitie(ZAC)m geldt dat zij beginnen in de maand september en eindigen in de maand april,tenzij bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken hiervan af te wijken.
2.De zomeravondcompetitie (ZAC) begint op de eerste woensdag van de maand mei naafsluiting van het winterseizoen.

Art. 1.4 Aanwezigheid en aanvang van de wijdstrijd
1.Vijf minuten voor aanvang van een zitting dient een ieder aanwezig te zijn.
2.Tijdig voor het tijdstip van aanvang van de zitting dient een van de leden van hetpaar het loopbriefje in ontvangst te hebben genomen. Het paar dient zich daarna tebegeven naar de tafel waaraan het de eerste ronde moet spelen.
3.Een zitting in de avonduren begint om 19.30 uur, tenzij tijdig van tevoren anders isaangegeven.
4.Een zitting ‟s middags begint om 13.30 uur, tenzij tijdig van tevoren anders isaangegeven.
5.Na afloop van de zitting en voor het verlaten van de zaal zal een ieder meewerkenaan het opruimen van de spelmaterialen en zo nodig het uitrekenen van deresultaten.

Art. 1.5 Rookregeling
De “Vereniging Bridgeclub Sneek” is een rookvrije vereniging.

Art. 1.6 Systeemkaarten
Met uitzondering van de paren die zijn ingedeeld in de laagste lijn dienen de overige paren te beschikken over twee volledig en gelijkluidend ingevulde systeemkaarten. Bij aanvang van elke speelronde dient elke speler zijn of haar systeemkaart te overhandigen aan zijn of haar linker tegenspeler.

Art. 1.7 Biddingbox
Het gebruik van de door de „Ver. Bridgeclub Sneek‟ ter beschikking gestelde biddingbox is in alle wedstrijden verplicht. Daarbij dienen de regels van de NBB te worden nageleefd.

Art 1.8 Alerteren
1.Met inachtneming van de door de NBB opgestelde of nog op te stellen regels geeft eenspeler door de ALERT- kaart duidelijk zichtbaar op tafel te tonen aan, dat een biedingvan de partner een conventionele betekenis heeft of kan hebben
2.De nieuwste allerteerregels zijn verkrijgbaar bij de wedstrijdsecretaris.

Art. 1.9 Stopregel
Het gebruik van de stopkaart bij het doen van een sprongbod is verplicht. Gebruik volgens de NBB opgestelde of nog op te stellen regels.

Art. 1.10 Start van een zitting, een ronde en het speeltempo.
1.De start van een zitting wordt aangegeven door de wedstrijdleider middels hetinstellen van de wedstrijdklok.
2.Een ronde bestaat uit vier (4) spellen, tenzij de wedstrijdsecretaris anders heeft beslisten zijn beslissing van tevoren duidelijk kenbaar heeft gemaakt.
3.De duur van een ronde bedraagt 30 minuten, vermeerderd met 2 minuten wisseltijd.
4.Te laat eindigen kan betekenen dat de wedstrijdleider op het laatste spel een arbitralescore kan geven.

HOOFSTUK 11 – COMPETITIES EN GROEPEN

Art. 2.1 Competities en drives
Ter uitvoering van de doelstelling van de vereniging ontwikkelt de Bridgeclub Sneek de volgende activiteiten.
1.de maandagavondcompetitie (MAC)
2.de dinsdagavondcompetitie (DAC)
3.de donderdagmiddagcompetitie (DMC)
4.de zomeravondcompetitie (ZAC)
5.de SnitSimmer kroegendrive.
6.gezelligheidsdrives halfweg en aan het eind van een seizoen.

Art. 2.2 Duur van een competitie
1.De duur van de competities wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en bijinschrijving voor de competities bekend gemaakt.
2.De zomeravondcompetitie (ZAC) omvat een reeks van los van elkaar staandezittingen. Aan het eind van de reeks van zittingen kan een ranglijst van behaalderesultaten van de deelnemende spelers worden opgesteld. Winnaar van dezomeravondcompetitie (ZAC) en van de beker is de speler die over alle zittingen, dochminimaal 8 zittingen, gemeten de hoogste gemiddelde score heeft behaald.

Art. 2.3 Duur van een zitting
Een zitting omvat een speelperiode waarin het hierna te vermelden aantal borden moet worden gespeeld:
1.Op de maandagavondcompetitie B (MAC) zeven tafels van elke vier borden.Op de maandagavondcompetitie A (MAC) zes tafels van elk vier borden.
2.op de dinsdagavondcompetitie (DAC), de donderdagmiddagcompetitie (DMC) en dezomeravondcomp. (ZAC) zes tafels van elk vier borden, in totaal derhalve 24 borden.
3.de wedstrijdsecretaris kan hier incidenteel van afwijken.
Het aantal borden, dat gespeeld moet worden tijdens de duur van de SnitSimmer kroegendrive en de duur van de gezelligheiddrives wordt telkenmale bij afzonderlijk besluit van de Technische Commissie (TC) vastgesteld.

Art. 2.4 Het deelnemen aan een competitie
1.Aan de achter de punten 1 tot en met 3 van artikel 2.1 genoemde competities kunnenslechts deelnemen de leden van de vereniging Bridgeclub Sneek.
2.Aan de zomeravondcomp. (ZAC) en de SnitSimmer kroegendrive kan een ieder, lid ofgeen lid van de Vereniging Bridgeclub Sneek en/ of de Nederlandse Bridgebond,deelnemen.
3.Aan de gezelligheidsdrives kunnen introducés van leden van de VerenigingBridgeclub Sneek worden toegelaten.

Art. 2.5 Groepsindeling
1.Zoveel nodig worden de punten 1 tot en met 3 van artikel 2.1 genoemde competitiesonderverdeeld in groepen die in sterkte afdalen.
2.De in lid 1 van dit artikel bedoelde groepen kunnen worden aangeduid met de lettersA.,B.,C., etc. Aan de sterkste groep wordt de letter A. toegekend.

Art. 2.6 Het aanvullen van een groep
Indien het aantal paren in een groep na toepassing van de voorgeschreven promotie- / degradatieregeling te gering van omvang, zulks ter beoordeling van de Technische Commissie, wordt, dan gelden de volgende regels.
1.de eerste aanvulling geschiedt door het eerstvolgende paar dat recht heeft op promotieuit de onderliggende groep.
2.vervolgens wordt geacht dat het hoogst geklasseerde paar dat in aanmerking komtvoor degradatie, niet is gedegradeerd.

Art. 2.7 Het verminderen van het aantal groepen
Indien omstandigheden het nodig maken het aantal groepen te verminderen, dan worden daarbij de volgende regels in acht genomen.
1.na toepassing van de in artikel 3.1., lid 1 , omschreven promotie- dendegradatieregeling, wordt een ranglijst opgesteld van alle aan de competitiesdeelnemende paren.
2.in volgorde van de in punt 1. bedoelde ranglijst van spelers deelt de TechnischeCommissie daarna de paren in het gewenste aantal te vormen groepen in.

Art. 2.8 De indeling van de paren
1. Bij aanvang van een nieuw seizoen deelt de Technische Commissie (TC) de groepen in, daarbij zoveel nodig als uitgangspunt nemend de eindstanden van de parencompetities van het voorafgaande seizoen. Zonodig kan de T.C. de groepsindeling aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden als het aantal deelnemende paren sterk afwijkt van dat in het vorige seizoen.
2. Een paar dat wordt gevormd door twee nieuwe leden wordt over ‟t algemeen geplaatst in de laagste groep. In incidentele gevallen kan de T.C hiervan afwijken en een nieuw paar in een hogere groep plaatsen als de speelsterkte daartoe aanleiding geeft en de mogelijkheid tot het plaatsen van een dergelijk paar in het een hogere groep of de hoogste groep aanwezig is.

Art. 2.9 Het vormen van paren
1. Een nieuw paar kan slechts worden gevormd voor aanvang van de competitie.
2. Nieuwe paren die worden gevormd uit paren waarvan de leden spelen in dezelfde groep kunnen in dezelfde groep blijven spelen.
3. Nieuwe paren die worden gevormd uit leden van verschillende groepen, of een nieuw lid, worden geplaatst door de TC met inachtname van de regel, “hij die opzegt verliest zijn rechten”.

Art.2.10 Indeling in een hogere groep.
De Technische Commissie (TC) heeft de bevoegdheid een paar bestaande uit twee nieuwe leden in een hogere groep in te delen als de speelsterkte van dit paar daartoe aanleiding geeft en de mogelijkheid daartoe aanwezig is.

HOOFDSTUK 111 – PROMOTIE EN DEGRADATIE

Art. 3.1 De regeling.
1. Zolang er een evenwichtige verdeling van het aantal paren over de groepen bestaat, promoveren bij een groep van 10, resp. 12, 14, 16 of meer paren, 2 respectievelijk 3, 3, 3 en 4 paren per groep. Er degraderen zoveel paren als dat er naar deze groep promoveren
2. In het geval er een onevenwichtige verdeling van het aantal paren per groep ontstaat, kan de Technische Commissie (TC) een versterkte dan wel een verminderde promotie- en/ of degradatie toepassen. Het bepaalde in artikel 2.6. van dit reglement is daarbij zoveel als mogelijk is van toepassing.
3. In het geval een paar geen gebruik wenst te maken van het recht op promotie, dan is dit slechts eenmaal toegestaan, tenzij de Technische Commissie hieraan niet zijn goedkeuring verleent.
4. Een paar dat de helft of meer van het aantal zittingen van een competitie niet, dan wel door twee invallers is gespeeld, heeft geen recht op promotie. In het andere geval kan een dergelijk paar wel degraderen.

HOOFDSTUK 1V – VERZOEK TOT ONTHEFFING OM TE SPELEN

1. Een verzoek om ontheffing tot het deelnemen aan alle zittingen van een competitie dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend bij de secretaris va het bestuur. Het bestuur neemt in overleg met de wedstrijdsecretaris een beslissing. De genomen beslissing wordt terstond aan verzoeker medegedeeld.
2. Een verzoek als in het vorige lid bedoeld kan:
 Slechts worden ingediend wegens ziekte of ongeval van een van beide of beide leden van een paar
 Andere buitengewone ( of bijzondere) persoonlijke omstandigheden waaronder mede te verstaan vakantie.
 Slechts betrekking hebben op een lopende competitie en de daarop volgende.
3. Als een verzoek als bedoeld in het eerst lid van dit artikel wordt ingewilligd wordt het betreffende paar op de eindrangschikking van de groep geplaatst juist boven de paren die degraderen.

HOOFDSTUK V – SCORES

Art. 5.1 Bekendmaking en definitieve uitslag van een zitting.
1. Na afloop van een zitting wordt een voorlopige uitslag vastgesteld.
2. Indien de einduitslag handmatig wordt bepaald zal door of in opdracht van de Technisch Commissie ( TC) een gedegen controle worden uitgevoerd.
3. De uitslag wordt pas definitief uiterlijk een half uur na het publiceren van de voorlopige uitslag op de gebruikelijke wijze op de speelavond van de volgende zitting.
4. Zo veel als mogelijk is zal de Technische Commissie ( TC) de voorlopige uitslag publiceren op het Internet.

Art. 5.2 Score bij afwezigheid van een paar
Algemeen.
Bij verhindering is men in het belang van de vereniging en de competitie in eerste instantie verplicht zich in te spannen om voor een invallend paar te zorgen. Lukt dat niet. Dan is men verplicht zich tijdig, doch in elke geval 6 uur voor het begin van de wedstrijd af te melden bij de wedstrijdsecretaris (WS) of door de WS aan te wijzen vervanger.
Bij verhindering is men in het belang van de vereniging en de competitie verplicht voor een invallend paar te zorgen.
1. Een paar dat zonder voorafgaande kennisgeving niet aan de zitting deelneemt, krijgt voor deze zitting een score van 25%.
Een invallend paar hoeft geen lid te zijn van Bridgeclub Sneek.
Indien het invallen een structureel karakter krijgt is een lidmaatschap vereist.
2. Een paar dat een zitting verhinderd is en geen invallers heeft gestuurd, maar wel tijdig heeft afgemeld, krijgt in eerste instantie van de wedstrijdleiding een score van 25%. Deze kan bij reclamatie in bijzondere omstandigheden worden herzien door een commissie die door het bestuur is ingesteld. Deze score kan nooit hoger zijn dan de eigen gemiddelde score (EGS).
3. Als een paar voor aanvang van de competitieronde aangeeft meer dan de helft van de zittingen niet vertegenwoordigd te zijn, anders dan bedoeld in hoofdstuk 4, kan dit paar deze competitieronde buiten mededinging meedoen.
4. Indien een paar tijdens een competitieavond de vereniging moet vertegenwoordigen, bijv. op een door het district georganiseerde wedstrijd, en als gevolg daarvan verhinderd is zelf te spelen, wordt aan dit paar een score toegekend gelijk aan de eigen gemiddelde score (EGS).

Art.5.3 De score bij het spelen met een invaller.
1. Wanneer de eigen partner verhinderd is te spelen, kan men met een invaller spelen.
Het paar speelt dan voor de punten.
2. Wanneer een paar spelend in een A lijn vervangen wordt door twee invallers, dan speelt dit paar voor de punten Dit geldt zowel voor de maandag- en dinsdagavond en de donderdagmiddag.
3. Wanneer een paar niet spelend in de A lijn vervangen wordt door twee invallers wordt een EGS toegekend met een maximum van 52%

Art. 5.4 Combitafel
Wanneer er op een competitieavond in twee aan elkaar grenzende groepen een oneven aantal paren aanwezig is, dan kan de wedstrijdsecretaris bepalen dat er gespeeld dient te worden aan een zogenaamde combitafel. Met inachtneming van de door de Nederlandse Bridgebond NBB geadviseerde rekenwijze wordt voor de beide paren afzonderlijk een score bepaald.

Art. 5.5 Tabeloverzicht.
Hetgeen in de artikelen 5.2 en 5.3 is bepaald is uitgewerkt in een tabeloverzicht, dat als bijlage aan dit reglement is toegevoegd.
Art. 5.6 Scoreberekening MAC
Per speelronde bestaande uit 8 zittingen word voor de berekening van het gemiddelde de slechtste score afgetrokken.
Uitzondering hierop is een score toegekend volgens artikel 5.2.1. Deze score is niet aftrekbaar.


HOOFDSTUK V1 – ONREGELMATIGHEDEN EN PROTESTEN

Art. 6.1 Onregelmatigheden.
1. De arbiter dient te worden ontboden zodra de aandacht is gevestigd op een onregelmatigheid. Dit geheel in de door de NBB opgestelde of nog op te stellen regels.
2. De spelers hebben niet het recht naar eigen goeddunken een beslissing te nemen ter zake de geconstateerde onregelmatigheid.
Art. 6.2 Protesten
1. Tegen een beslissing van de arbiter kan binnen 8 dagen na afloop van een zitting op een door het bestuur van de Vereniging Bridgeclub Sneek vastgesteld protestformulier schriftelijk bezwaar worden ingediend.
2. Het protestformulier dient tijdig voor het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn van 8 dagen te worden ingediend bij de secretaris van de Ver.Bridgeclub Sneek, die het protestformulier terstond doet toekomen aan de vijf leden van de protestcommissie.
3. Het protest dient binnen 14 dagen na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn van 8 dagen te worden behandeld door de Permanente Protestcommissie, met dien verstande dat de commissie het recht heeft om de termijn van 14 dagen een keer met 14 dagen te verlengen.
4. De Permanente Protestcommissie wordt ingesteld bij besluit van het bestuur, en bestaat uit:
 Als voorzitter; Het lid van het bestuur belast met wedstrijdzaken:
 Als leden; twee arbiters en twee spelers uit de hoogste groep.
 Alsmede een plv. arbiter en een plv. lid
5. Een uitspraak van de Protestcommissie moet worden genomen door tenminste drie van de vijf leden, die geen van drieën betrokken zijn bij het ingediende protest.


HOOFDSTUK V11 – DE WEDSTRIJDLEIDING

Art. 7.1 Verplichtingen en bevoegdheden wedstrijdsecretaris.
De wedstrijdsecretaris, die lid is van het bestuur, vertegenwoordigt de Bridgeclub Sneek bij alle door de vereniging georganiseerde wedstrijden. Hij is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de wedstrijden. Hij is daarbij gebonden aan de Spelregels voor Wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridge Bond ( NBB), de inhoud van dit reglement en de eventueel aanvullende richtlijnen van het bestuur.
1. De wedstrijdensecretaris kan een of meer assistenten en arbiters hebben, maar dit ontheft hem niet van de in lid 1 van dit artikel omschreven verantwoordelijkheden.
2. De wedstrijdsecretaris is voorzitter van de Technische Commissie (TC).
3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de wedstrijdsecretaris wordt deze vervangen door een van zijn assistenten c.q arbiters.

Art. 7.2 Technische Commissie ( TC)
1. De Technische Commissie bestaat uit de wedstrijdsecretaris en zijn assistenten of arbiters.
2. De Technische Commissie stelt met inachtneming van de bepalingen van dit reglement de competitie – indeling en het wedstrijdrooster vast. Hiervan doet de Technische Commissie mededelingen aan het bestuur.

HOOFDSTUK Vlll – SLOTBEPALING

Art. 8.1 Slotbepaling
In alle gevallen van technische aard, waarin in dit reglement niet is voorzien, beslist de Technische Commissie. In alle andere gevallen beslist het bestuur.

Art 8.2 Aanhalingsartikel
Dit reglement kan worden aangehaald onder de titel: WEDSTRIJDREGLEMENT VERENIGING BRIDGECLUB SNEEK. September 2002. April 2005
Gewijzigd September 2006
Gewijzigd September 2010
Gewijzigd September 2014

 

Afmelden of invallen Score Maximaal Minimaal
Art. 5.2.1 Niet afmelden 25%    
Art.5.2.2 Afmelden
Dus geen 2 invallers.
EGS Bij Commissie
Maximaal EGS


Art. 5.3.1 De helft of meer afmelden
Dus wel of niet invallers.
Buiten mededingen
mits voor aanvang competitie aangegeven
 

Art. 5.3.1 Spelen met invaller Punten  

Art. 5.3.2 Spelen met 2 invallers A Lijn                     = behaalde score
Overioge lijnen        = EGS Max.52%
   

 

 

Inloggen